دل نوشته های مجید اسکندری (دشت بزرگ )

مسا فر شلمچه

عزم   د ید ا ر   بهاران  کرده ام        ره  بسوی   جمع  یاران  کرده ام
رفتم و رفتم رسیدم شهرعشق       انچه دیدم من همه  اسرار عشق
د ر  شلمچه  بوی  سرو  ا شنا        می نوازد   شامهء     پیموده   را
گنبدی  د و ا ر  د ید م   استوار        د ر   کف  گنبد   قبو ر ی   بر قرا ر
مردمی  دیدم  متین  با  احترام        بر  مزار  ا ین  قبو ر   دادند   سلام
ا شکها   جاری  گفتند  با  قبور        این  شهیدان  بی کفن  از  راه دور
امدند  از خانه زاد خود به جنگ        تا   برانند   بعثی یان   و  نام و ننگ
د ر  نبردی   نا بر ا بر  با  جهود        استخوان وگوشت وپوست وتاروپود
کرده اند  خود  را  نثار سرزمین        تا  بگیرند   خانه  را  از  دست  کین
این بنای  مشهد گل واژهاست       خاک اینجاگوشت وخون لاله هاست
گر بخواهید کوی  یار زایر شوید        پا  بر هنه  با   و ضو   وارد   شو ید
                                                                                      
                           مجید اسکندری تاریخ 1393/1/15

عمر ما بگذ شت هر سا ل با بها ر ./عید   ا مد   و   نو ر و ز ی    دگر          ا ز  در ا مد  با خبر  روزی دگر
ماه و سال بگذشت عید امدپدید         بی خبر غافل که نوروز را  ندید
عمر ما بگذشت  هر سال با بهار         همچنان خوشحال بافصل بهار
اخرین  روزهای سردی  ا ز  سفر         امده   ا ز   راه   نوروزی    دگر
چون میانسالی رسیم در زندگی         سر فرود  اریم به رسم بندگی
روز و ماه و سال ازعمر میگذشت        چون سواری درغباری میگذشت
چشم  بازکردیم  به  ناگه عاقبت         چند  بهار بیشتر  نبود  تا اخرت
فر صتی  یا بیم  ا گر  د ر  روزگار         چند  بهاری عمر بخشد کردگار
می شو یم   یاریگر   خلق  خد ا         خا د ما ن  ا هل بیت  و   ا نبیإ
گر  دهد  توفیق  رحمان و  رحیم         راهمان  در  خدمت  دین  کریم
تا ظهور حجت  ا بن   ا لعسکری         ما  بفرمانش  و  ا و  را  رهبری
                                                                                        
                            مجید اسکندری  بتاریخ   1393/1/4       
 

 

عکس ./ بچه های ترکالکی/ استراحت سایت 4و5 ولفجر مقدماتی./

ایستاده از راست 1-مجیداسکندری2-شهیدبهمن حسنی3-علی علیزاده4-کریم اقاجانی5-حسین رحمانی نشسته ازچپ 
1-محمودموسوی2-حمید حسن زاده3-ناشناس  

پیر و ز ی ا نقلا ب اسلا می ا یر ا ن د ر بهمن ماه سا ل 1357 ./

در این  وادی  یکی  شاه  ستمکار            به  مکر  و  حیله  و   ترفند  بسیار 

فریب   داد  مردمان  شهر   خوبان            گرفت   از  دختران  دستار و  روبان 

بزه کاری   و  قتل   و  غارت   مال            همه  سوغات   این  دشمن  رمال 

ز صبح تاشام جوانان غرق مستی            گرفت  از   مردمان   بنیاد   هستی 

همه  د لخو ش  ز شیطا ن  زمانه            نبود   اسایشی  در  شهر  و  خانه 

به   لطف    مکتب    ا ل    پیا مبر            کسانی   پرورش   یافت  نزد  رهبر 

جوانی از  خمین  راهش حسینی            فزون  بر شهرتش  نامش   خمینی   

که   ا گا هی   بداد   اقوام   ایران           براندند      حاکمان     رذل     ایران 

سپس   بازماندگان    تیغ طاغو ت           همه در  فکر مرگ و  میخ  و  طابوت 

به روز بیست و شش در  اخر  دی           طنین    انقلاب    پیچیده    در   نی 

فرار   کردند   ز  خاک     قهرمانان            وطن     رنگین   ز  خون    جاودانان 

بپیچید   عطر   شادی  در   بهاران           رسید       ایام       پیروزی     یاران 

به روز  بیست و دو  در  ماه  بهمن          شکسته   پایه های   ظلم   دشمن 

چو  ابراهیم  بتها   را   شکستیم            امام    امد   ز    استبداد     رستیم 

کجاست  ارباب ان شاه  نگونبخت           که   بیند   ملت  و   کاشانه  و  تخت 

چنان بتخانه و  بت  را  شکستیم            که   مظلومان    از    بتها    برستیم 

                                                                                              

               مجید اسکندری ./ به مناسبت دههء مبارک فجر بهمن ماه سال 1392 

ر ا هیا ن جبهه ها ی را ه نو ر ./

جا یگاه ا خر ین  مید ا ن   عز م            یادمان  بهترین  مر د ا ن  رزم

عزت  و  پاکی و ایثار پر بها ست            بهترین  سرمایهء الا له هاست

رد  پاهایی درون  جبهه ها ست         که نشان  افتخار لا له هاست 

خاک  خوزستان  و  ایلام   صبور            لا له گو ن  ا ز خو ن  یاران غیور

یاد گمنا ما ن  بی نام  و  نشان         فاتحان    پیروز   بر  کفر  زمان 

یاد  ان   دشمن  ستیزان  جوان         یا د  ا ن  اروند  و  کارون  روان 

یاد  هور  و  یاد  نی زاران  سبز          یا د خوزستان  و جنگلهای  گز 

یا د ما ن    نخلها ی  ا ستو ا ر          یا د گا ر   سروهای  بی قر ا ر 

هرکه را زائرشود درکوی دوست         در دلش دیدار  خوبان  ارزوست 

صد درود  بر  ز ا ئر ا ن  لا له ها          ر ا هیا ن  مشهد  گل واژه ها  

راهیان   سر ز مین    قهر ما ن          یا د  یا ر ا ن  شهید  مهر با ن 

بو ی  عطر ا گین   یاران   جوان          می نوازد  شامه های  رهروان 

         

                  مجید اسکندری ./ تاریخ    23 / 10 / 1392

1 2 3 4 5 ... 18 >>