دل نوشته های مجید اسکندری (دشت بزرگ )

خد ا و ند ا تو ر ا من شکر گز ا ر م . /

خد ا و ند ا تو ر ا با این جهانت          به پا س نعمتها ی بی شما ر ت
ا گر روز و شبم باشد عبا د ت           نبا شد  زره ا ی  جبر ان  کار ت
ا لهی یک  دمی بی یاد نیکت          نبا شد  همد مم  جز نا م  نیکت
الهی هرچه خیراست نیک خوانش    به کوی نیک نا ما ن نیک خوانش
تنی سالم  دلی  ارام  خواهم          به اندک رازیم دل شا د خو ا هم
کنم  دستگیری  خلق  کبیر ت          به  فر ما ن   ر سو لا ن   امینت
تو انگر گر شوم مغرور نبا شم           به غیر ا ز یار نیک نا مان نباشم
بگیرم د ست  هر افتاده ای را           مد د جو  گر نیم  ظا لم  نباشم
یگا نه  جا ن شیرینم  فد ا یت          کنم  ا هد ا یی  د ر گا ه  پا کت
کنو ن که رازیم  من به رضایت          بگیر جانان  که جا ن من فد ا یت
                                                                                       
                          مجید اسکند ری .  تا ریخ 91/4/6

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.