X
تبلیغات
زولا

دل نوشته های مجید اسکندری (دشت بزرگ )

کر بلا شر مندهء روی حسین(علیه سلام) ./

کر بلا   شر مندهء  ر و ی    حسین              تا  ابد  مهمان  اوست  جسم  حسین
شب   عا شو را   ز ینب   بی  قرار              چو ن   حسین  با شد   تنها  یا د گا ر 
ا کبر  و  قا سم  و  عباس   د لا و ر              ا فتخا ر   کر بلا    شد    بی    بر ا د ر
سا قی  کر ب  و بلا  هر گز   نیا مد              ا نتظا ر   تشنگا ن    ا خر   سر   ا مد
اصغر شیر خو ا ر ما  سیراب گشت              کا م  شیر نش  بسی  پر  ا ب  گشت
شب رسید و دشمن از هر سو هجو م         تا   ز ند  ا تش  به  کل  مر ز  و   بو م
ا هل  بیت نا لا ن  همه  در  انتظا ر             تشنه  کا م  طفلا ن  همه  در  انتظار 
بی  بر ا د ر  ز ینب   غمد ید ه   دل             د اغ  عباس   می ز ند   ا تش  به  دل
چو ن  علی  ا کبر ا ن  شیر  شهید             د ر  نبرد  با  کا فر ا ن  گرد ید   شهید
ما د رش   لیلا ی  زار  نالان  گشت             د اغ  ا کبر  بر  د لش  مهما ن   گشت 
عبا س   ا ن   شیر   شهید   کر بلا             بهر  ا ب  شد  با ز و ا ن   ا ز  تن  جد ا
د اغ  قا سم کمتر  ا ز  ا کبر  نیست             ز ینب   غمد ید ه   ر ا  مر هم   نیست
کر بلا   شر مند ه    ر و ی   حسین             تا  ابد  مهما ن  اوست  جسم  حسین
شب  عا شو  ر ا  ز ینب  بی  قر ا ر            چو ن   حسین   با شد    تنها    یاد گار   
                مجید اسکند ری /.   تا ریخ ./  دهم  محر م  سال  نو د  شمسی

                                     

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.