دل نوشته های مجید اسکندری (دشت بزرگ )

تقد یم به بی بی دو عا لم حضرت فا طمهء زهر ا ./

بی بی  جان   عمر ت  بسی  کو تا ه   بو د           گر چه   پر با ر   بو د   و لی   جا نکاه   بو د 
بی بی جا ن  شیعه  همه  گر یا ن  تو ست           و قت  هجرانت  نبود مولاعلی گریان توست
زینب  ا ن  د و خت   علی   نا لا ن   تو ست          هم  حسین  و هم  حسن  گر یا ن  تو ست
نام   تو    ا م  ا بیها    همسر    مو لا   بو د           ا فتخا ر    د ین    و   همد م    مو لا    بو د
ما د ر     شیعه . ا ی     گل    با غ   بهشت           همد م شیر خد ا .  و  میو هء  با غ بهشت 
د ر غم هجر ا ن تو دنیا  همه گر یان تو ست           هم  ز مین   هم  اسما ن   نا لا ن  تو ست 
هم  کو ا کب  هم ثر یا  د ر فر اغت بی قر ا ر          هم علی و هم ز مان تا بی نهایت بی قرار
تا   قیا مت    یا د    تو    در    قلب   ما ست          فلب   ما    محتا ج   ا ن   یا د   شما ست   
ما د ر م.   قبر   نا  پید ا ی تو   پر  نو ر   با د           د  ید  گا  ن    د شمنا  نت     کو  ر    با د 
د ر      عز  ا یت    می نشینیم       پا ید ا ر           تا    قیا مت   د ر    ر کا بت      استو ا ر   
                      

                                                                                                  

                                           به منا سبت  وفا ت فا طمهء زهر ا  

                                         سا ل       هجر ی  شمسی 91

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.