دل نوشته های مجید اسکندری (دشت بزرگ )

عمر و ز ند گی/.

جنگ و پیکا ر می کنم د ر راه  عشق          تا   بد ست  ا ر م  سر   کا ر  عشق
قو ت  و ر و ز  و  لحظهء  ا ر ا م  شب          جا یگا ه     و    ا حتیا ج    ر و ز   تب
د ر  تد ا ر ک   ا ز   بر ا ی   همد می          همنشینی    مهر با ن   و   مر همی 
جا و د ا ن  با شد  و  شید ا  با  د لم          محترم میدارمش ا و  پا ر هءجان وتنم
با من همر اهی می بو د  د ر لحظات          سهم ا و بیشتر می بو د در مشکلات
شرمسا ر  از  همسر م  همر ا ز  من          ا ن  یگا نه   همد م   و  همر ا ه  من
حا صل    تز و یج    ا ین   یا ر   عز یز          ا ن پسر دور دانه و  جفتی دخت نیک
هفت سال عمرم دریک سال گذشت          ا ن یکی نو زا د . هم کو د ک  گشت
هفت د یگر نیز ا ین  منو ا ل  گذ شت          ا ن  جو ا نی  دورهء  عمر م  گذ شت
کو د ک  د یر و ز  ا ینک  شد  جو ا ن          موی مشکینم سفیدو روز گارمن خزان
با مشقت می گذشت سا لهای  عمر          و ه  چه سختی بو د ا ن روزهای عمر
                                                                                        
                           مجید  اسکند ری ./ تا ریخ /30 11/ 1389

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.