X
تبلیغات
رایتل

دل نوشته های مجید اسکندری (دشت بزرگ )

به یا د ر و ز گا ر ا ن گذ شته ./ ز با ن محلی د شت بز ر گ./


یه  چند ی  پیش   نشستیم   با  جو ا نا ن         یه  چند  فا  میل  و   نسل   یا د گا ر ا ن
به    یا  د    ر  و  ز   گا  ر  ا  ن    گذ شته         که  سخستیها  به   تنمو ن   نقش  بسته 
ا  ا و  خیش و د ر ین ها  و  خر من  هو له          ا  ا و   کهکشی ها    با  غ   مین  لو  ر ه 
ا   ا  و    ر فتن    ز  نگل    می       د لیها          ا   ا و   ا و ر د ن   ز نگل  پشت  کو لا ها 
ا    ا  و   سو  ر   نمک   ا و  سیو    قلند ر          ا ی  و ند ن  کو ل   نمک   بیچا ره   ز نگل
به   یا  د   مشک   د و ز   خا نم   بها ر ی          که  هی  زحمت   کشید  سی  یا د گاری
به   یا  د    ا و  کلک   چینا  که  د و شتیم          ر ضا  و  عبد سین  شیر و نی  د و شتیم     
به    یا  د   سو  ز ه   پا    کر  یم     جعفر          نه   هو  نه   د ا شت   نه  کر  و   د و د ر
چم    بید ی    گلا لد و  ن   سو  ر   بهمه          قله  با  و  ا  کو  هی   جا   با  غ     بهمه
ا  و  ا ر ه   گچ   و   سنگی   پل    با ر یک          چک   ا  و  ل   گذ شتن    ر ه    تا  ر  یک 
ا   تی   خشتا    گر یم  تا   چشمهء  تیت           چگا  شهر ی   و   د ه گه   و    چم  چیت 
کنا  ر   صلو ا تی   و    ز  نجیر    کلک  جا           ا   شه و ند ی  و   و ا لی لی   و  هر  جا 
ا  سر چا   که  و  بی و و ر د ه  و  آ و ر ا ز           ا  پا گچ سو ر چشمه  گو د و ل  د ارجنباز 
ا  تهلو   و   جا  فر  ی  و    کو  ن   سهر ه           ا   د ا ر  جنبا ز  و  خر  کش  د ا ر آ و ا ر ه
به   یا د    پیر  نسا هء   و   د ا ر   مو  ر ی           به     یا  د     ر و ز گا ر و ن       جو  و نی
به  یا د   مو  هیها  ی   کو  له    سو  ر ی           به  یا  د   قسیل  ها    تی  د ا ر  مو  ر ی
به  یا د    سلمو  نی   د لا ک   خو  مو  ن           که  و ا  حلا ل  کنه   حقشه  ا  جو  نمو ن  
کیا   د ید ن    نها   تر   می   تو  و سو  ن           که  ا یر فتیم   بخو سیم  می  شو ا د و ن
همه  تی   هم   مثل   د ا   و  د هی  گل            ا یر  فتیم   ا و و    ا و ر د یم    تی   ز نگل
همه کل قو م و خو یش  فا میل و نز د یک            د ر ین  و شهل  کشی  چید ن   ر م ر یک
همه  مر د م  فقیر  بی  کو ش  و  گا لش           شمی ها    چم   غشکی    مثل   با  لش 
ا    ا  و    ظلما     خو  ا  نین     گذ  شته           همه  سا لها   به   مر د م   سخت   گشته
د و با ر ه     نو  بت     شا ه      ستمکا ر           که  هی  ز حمت   کشید ن   ز جر  بسیا ر
همه    مر د م    فقیر   تا    فصل    بهمن           که   نو ر و ز ی    ر  سید    فصل     محر م
که   ا  بید    ا نقلا ب   و   خلق     پیر و ز           بحمد و  ا لله  شد یم  ر ا حت  ا ز ا ن  ر و ز
                                                                                                                 
                           مجید  ا سکند ر ی ./  تا ر یخ  5  / 12 / 1388  
                                                                                 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.