دل نوشته های مجید اسکندری (دشت بزرگ )

چند نصیحت/.


ا ی  د و ست  د ل  ر ا  ا سیر  بید ا د  مکن         هر جا  قفسی ست  تو   د ر ب  ا ن  با ز   مکن
هر   جا   که  ر و ی  تو   قصه  ا  غا ز   مکن         شکو ه  ا ز  د ل  مکن.   گله   ز   مر د م    مکن
گر  مو ی  بد ید ی  چشم  خو د   با ز  مکن         ا  ن  صا  حب   مو  ی  د ا م  و  تو  پر  با ز  مکن 
هر چشم سیا ه د ا می و د یده را با ز مکن         و ر نه   تو    شکا  ر  ی   و    گله   ا غا ز    مکن 
هر  گل  که   د ید ی   نگو   فصل   بها ر ا ن         هر    قصه     شنید  ی    نگو     قصهء   جا نا ن
هر  بید  که  د ید ی  نگو   بیشهء   لر ز ا ن          هر  نو ر  که   د ید ی   نگو   خو  ر شید   تا با ن
گر  قطر ه   بد ید ی   د ر  پی  ا ب    نبا ش          گر  چشمه  ر و ا ن  بو  د   فکر   د ر یا   نبا  ش
گر   مس   بد  ید ی  مسکر ی   یا د   مکن          گر   ضر  به  خو  ر  د   مس   تو   بید ا  د   مکن
گر   منسبی د ا شتی چو ها ر و ن نبا  ش          گر    گنج    تو   د ا شتی    قا  ر  و  ن    نبا ش
گر   تشنه   به   ا  بی   تو    د  ر یا    نر  و           گر  پو  ست  تو  ز ا ل  ا  ست  به  ا فتا ب  نر و
گر   پو ل   ند ا شتی  به  هر  کس   نگو ی          گر   بی  کس  و  کا ر ی   به   نا  کس   نگو  ی
گر  ثر و تی   د ا ر ی   تو   مغر و ر   نبا  ش          گر   قر ض    بد ا د ی     تو    مسر و ر   نبا  ش
گر  با د ه  خو ر ی   یا د   ز   مسجد   مکن          گر   مست    و    خر  ا  بی   تو    فر یا د   مکن
                                                                                                                              
                              مجید  ا سکند ر ی ./  تا ر یخ  17  / 6 / 1390  

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.