X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دل نوشته های مجید اسکندری (دشت بزرگ )

ا نچه بر گذ شتگا ن گذ شت ./ زبا ن محلی د شت بز ر گ ./

یه   ر و ز ی   ر و ز گا ر ی  بچه   بید م          هنی   خو   یا د مه  که  کو یه   بید م
مر د م هرچی که ز حمت ا ی کشید ن          سر سا ل عا قو ت  د ر د   ا یکشید ن
دو واره  عا قو ت  سی نو ن سا لشو ن         گر ن  گند م قر ضی سی عیا لشو ن
بید ک هم  چند نفر   ا و سو   ر با خو ر         د ا د ن  قرضی ا ما کی جو ن  بره د ر
منی  نیم   سو د   ا ید ا  خلق  خد ا نه         به   ا ر ز و نی   خر ید   جو ن    پیا نه
یه چند سال واسکه بیگوری کنه سیش          که تا صا ف بو حسا و سا لها ی پیش
آ  بس کر د ن  به مر د م  ظلم  سنگین          آ خو د هشتن  بجا شو ن نو م ننگین
یه چند تا کد خد ا د ا شت  دش بزرگی          ا ی کر د ن   خین  مر د م  می بطر ی
گروهی انجمن ما مو ر  و خا ن د ا شت          گر و هی هم  فقیر و بی پناه د ا شت
ا گر  کو شتی  و بردوشتی  ند و شتی          به خان و ا سکه دهی انچه که دوشتی
مر د م  و قتی  که  د ید ن حرف  ز و ره          گفتن  ز ند گی  کر د ن  ا ینجو  شو ره
عد ه  ر فتن  مین  د سبیل و  شو شتر          که شا ید  زند گی  شو ن  بو و ه  بهتر
عد ه  هم  مین  ر و ستا ها ی  ا عو ا ز          آ  مجبو ر ی    گر فتن  عا قو ت   سا ز
گذ شت   عمر ی  آ  ا و   تا ر یخ  ننگین          جو و نا  ا ی کشن   طر حها ی ر نگین
خد ا  و ند ا   تو   ر ا  با   ا ین   بز ر گی          بد ه  بر کت  به  خا ک   د ش  بز ر گی
                                                                                                               
                                مجید ا سکند ری ./ تا ر یخ  1 / 5  / 1391  

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.