دل نوشته های مجید اسکندری (دشت بزرگ )

خا طر ه ا ی ا ز شهید طاهر قطبی ز ا د ه ./

در یکی از روزهای اوایل جنگ عراق علیه ایران درسال1360درفصل زمستان هنگامهءاذان ظهر ،در شهر شوش دانیال و درمیدان مرکز شهر از بلندگوی مسجد محل قران پخشمیشدوآمادهءنمازظهربودم که فکرکردم لباسهایم کثیف است ونیازبه تعویض داردوخودمنیازبه استحمام دارم.بایدمرخصی بگیرم تا به منزل رفته و این واجب را انجام دهم با این فکرشروع به نمازخواندن کردم دربین نمازبودم که شخصی برصورتم بوسه زد وبسته ای درکنارم گذاشت و رفت بعد از اتمام نمازاطرافم را نگاه کردم اثری ازآن شخص ندیدم به ناچاربسته رابازکردم ودیدم البسهءموردنیازم جهت استحمام درون بسته گذاشته شدهاست در واقع آنچه راکه به آن فکرمیکردم ونیاز داشتم درکنارم گذاشته شده است این خاطره راشهیدطاهرقطبی زاده زمانیکه به مرخصی آمدبرای خانواده تعریف کردوپس از چندروزمرخصی دوباره به جبهه برگشت و بعدا زدو ماه به درجهء رفیع شهادت نایل آمد و به لقا ا لله پیوست./ روحش شاد ویادش گرامی ./  مجید اسکندری  18  / 4 / 1392


                                                                                                                
                                    

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.