دل نوشته های مجید اسکندری (دشت بزرگ )

عمر ما بگذ شت هر سا ل با بها ر ./عید   ا مد   و   نو ر و ز ی    دگر          ا ز  در ا مد  با خبر  روزی دگر
ماه و سال بگذشت عید امدپدید         بی خبر غافل که نوروز را  ندید
عمر ما بگذشت  هر سال با بهار         همچنان خوشحال بافصل بهار
اخرین  روزهای سردی  ا ز  سفر         امده   ا ز   راه   نوروزی    دگر
چون میانسالی رسیم در زندگی         سر فرود  اریم به رسم بندگی
روز و ماه و سال ازعمر میگذشت        چون سواری درغباری میگذشت
چشم  بازکردیم  به  ناگه عاقبت         چند  بهار بیشتر  نبود  تا اخرت
فر صتی  یا بیم  ا گر  د ر  روزگار         چند  بهاری عمر بخشد کردگار
می شو یم   یاریگر   خلق  خد ا         خا د ما ن  ا هل بیت  و   ا نبیإ
گر  دهد  توفیق  رحمان و  رحیم         راهمان  در  خدمت  دین  کریم
تا ظهور حجت  ا بن   ا لعسکری         ما  بفرمانش  و  ا و  را  رهبری
                                                                                        
                            مجید اسکندری  بتاریخ   1393/1/4       
 

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.