دل نوشته های مجید اسکندری (دشت بزرگ )

تقد یم به ساحت حضرت صاحب الزمان./                                   تقد یم به ساحت حضرت صاحب الزمان     
تا کی  به و صا ل  مه خو با ن  جها ن            ا شکها  جا ر ی شو ند  د ر ا ین جها ن  
عا شقا ن در ارزوی لحظه د ید ا ر  یار            ا ین جهان هستند به شو ق ر و ی یا ر  
نسلها    د ر   حسر ت   د ید ا ر تا ن             رخت بر  بستند  ند ید ند   ر و ی  تا ن  
تا  به  کی  د ر پر د ه  غیبت  سکو ن            چشم بر ا هیم  و تو  هستی ر هنمو ن
کی   ببینیم     صو  ر ت    ز یبا یتا ن            تشنه   کا  میم    تشنه    د ید ا ر تا ن  
د  لا   لبر یز   ا ز   شو  ق   ظهو ر ت            همه    ا ما د ه ء    د  ید  ا  ر     ر و  یت  
ترسیم که بمیریم  و نبینیم مه خوبان            د نیا به سر ا ید  و  بما ند  شب  هجران
ا ز ر خ  نقاب  بردار ا ی ما ه  جاودانی            تا گل شو د هو ید ا ای  نو ر  ا سما نی  
با    ر خ    ز یبا    بیا     بنما    ظهو ر            تا شو د  ا یر ا ن  به شو قت  غر ق نو ر
عا شقا ن  ا ز  ا نتظا ری  خسته ا ند            ا ز  غم  هجر ا ن  یا ر   لب  بسته  ا ند
شیا طین  را ه  بر  ا نسا ن   ببستند            به جا ی شکر حق د رخو ا ب و مستند
بیا   لطفی  نما   ا ی     نو ر   خلقت            جها ن د ر کا م  تا ریکی  ست و ظلمت
پس  کجا یی   د ر  سما یی یا نجو م            د شمنا ن  بر شیعیا ن کر د ند  هجو م
د ر   ر کا بت    پا ید ا ر   و   ا ستو ا ر           تا   ظهو ر ت    ا نتظا ر   و    بی  قر ا ر 

ا ر ز و مند یم   به   لطف   مهد ی یت           منتی    بنما     ببینیم   ها د ی  یت

                                                    
        مجید  اسکند ری./  پانزدهم شعبان سا ل  1391  خورشیدی                                    
                                                             
                                                                                 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.